Rusza modernizacja stanicy

Rusza modernizacja stanicy

W dniu 21 stycznia 2020 r. gmina Złocieniec przekazała plac budowy na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu  – szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocieńcu w ramach projektu „Papieski Szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” – umowa o dofinansowanie Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.

Zadanie zostało podzielone na 3 części i będzie zrealizowane na obszarze między mostami: przy ul. Połczyńskiej i ul Staszica

Zadanie częściowe nr 1  – Ciągi piesze, rowerowe, pieszo-rowerowe, przebudowa drogi dojazdowej do nowej Stanicy Wodnej i wymiana nawierzchni parkingu przy  ul. 11 Listopada. Zadanie zostanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MARGIP Józef Błażejewicz z siedzibą w Złocieńcu ul. Kosynierów 7A za cenę: 2 162 214,86 zł, w terminie do 30.09.2020 roku.

Zadanie częściowe nr 2   –  Obiekty małej architektury (plac zabaw, ścieżka edukacyjna). Zadanie wykona przedsiębiorstwo Apis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu (37-500) przy ul. 3 Maja 83, za cenę 413 717,12 zł, w terminie do 30.08.2020 roku.

Zadanie częściowe nr 3 –  „Zagospodarowanie terenu – szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocieńcu” – Remont istniejących pomostów oraz budowa nowych pomostów slipów dla kajakarzy. Trwa postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert: do dnia 2020-02-11, godzina: 10:00, w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu przy ul. Stary Rynek 3 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 15, w dniu składania ofert o godz. 10:15. Termin realizacji zadania nie dłuższy niż do dnia 30.06.2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *